Αυτόματη εξαγωγή περιλήψεων

Βασικές Πληροφορίες
Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό αλλά προσφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα


Ρυθμίσεις
%
  • TF: Συχνότητα Όρου
  • ISF: Αντίστροφη Συχνότητα Προτάσεων, επιβραβεύει όρους με χαμηλή συχνότητα στις προτάσεις ενός κειμένου.
  • IDF: Αντίστροφη Συχνότητα Εγγράφων, επιβραβεύει όρους με χαμηλή συχνότητα μέσα σε μια βιβλιοθήκη κειμένων.
  • RIDF: Υπολειμματική IDF, επιβραβεύει όρους με χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης μέσα στο κείμενό.
TF-ISF είναι η πιο ελαφριά μέθοδος, TF-IDF & TF-RIDF κάνουν χρήση των εσωτερικών βιβλιοθηκών κειμένων και όρων. TF-RIDF χρησιμοποιεί το μοντέλο Poison για να υπολογίσει τις πιθανότητες των όρων.
Ελάχιστο
Μέγιστο
Οι προτάσεις με αριθμό λέξεων εκτός των ορίων θα αγνοηθούν. Το 0 απενεργοποιεί το όριο.
Επιλογές για Προχωρημένους
  • Η μέθοδος "Άρθρο" βαθμολογεί υψηλότερα τις αρχικές παραγράφους/προτάσεις.
  • Η μέθοδος του The Baxendale βαθμολογεί υψηλότερα την πρώτη και τελευταία πρόταση κάθε παραγράφου.
TW
PW
KW
  • Βαθμολογία Πρότασης(ι) = TW * T(i) + PW * P(i) + KW * K(i).
  • Οι μεταβλητές T, P, K είναι οι βαθμολογίες όρων, θέσης και τίτλου αντίστοιχα.
  • Οι μεταβλητές TW, PW, KW είναι τα βάρη των βαθμολογιών.
  • Τα βάρη πέρουν δεκαδικούς αριθμούς, για να απενεργοποίηση αφήστε τα 0.
Page Generated in: 0.1386s, Memory Usage: 7.6272MB